Monday

Qi Kwan Do Martial Arts
-
Symonds Green Symonds Green

Qi Kwan Do Martial Arts
-
Symonds Green Symonds Green

Maria Grant’s School of Irish dancing
-
Maria: 077749 5 7340 or e-mail ritchandmez@msn.com
Symonds Green Symonds Green

Cornerstone Table Tennis (youth)
-
cornerstone@ntlworld.com 07905 320530

Qi Kwan Do Martial Arts
-
zacqkd@gmail.com or Facebook: QI Kwan Do Stevenage
Symonds Green Symonds Green

Cornerstone Table Tennis (adult)
-
cornerstone@ntlworld.com 07818454337

Cornerstone Table Tennis (adult)
-
cornerstone@ntlworld.com 07818454337